För ledning

INTERN STYRNING OCH KONTROLL – PÅ ETT ENKELT SÄTT

Metafore är ett modernt rådgivningssystem som passar alla bolag som arbetar med finansiell rådgivning och försäkringsförmedling.

Förutsättningarna för tillståndspliktig finansiell rådgivningsverksamhet och försäkringsförmedling förändras ständigt. Finansinspektionen och ESMA arbetar för en mer kontrollerad marknad genom ny lagstiftning. Detta innebär ökade administrativa krav för de bolag som verkar i markanden och ökade kostnader för regelefterlevnad och riskkontroll. För att effektivisera detta arbete krävs ett systemstöd som underlättar kontrollen av hela kedjan, från kundmöte till kontroll av risk- och regelefterlevnad.

Genom att använda Metafore kan ledning och styrelse känna sig trygga i att bolagets rådgivare följer framtagna processer, regler och limiter eftersom de är integrerade i systemet. Ledningen kan systematiskt följa upp risker i rådgivningen, exponering mot marknader och instrument samt övervaka rådgivning.